Licenční smlouva

I. Předmět smlouvy

 1. Poskytovatel prohlašuje, že je vlastníkem výhradní – nevýhradní licence na dobu xxxx k dílům nahrávaným na www.kresleneobrazky.cz (dále jen „Dílo”)s právem poskytnutí licence třetím osobám a jejich užití v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě ve smyslu ust.  § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů  (dále jen „Licence“).Poskytovatel odpovídá nabyvateli za škodu, která by mu vznikla z nepravdivosti tohoto prohlášení.
 2. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění ke zprostředkování prodeje Díla uvedeného v odstavci č. I. mezi poskytovatelem a třetí osobou, a to prostřednictvím internetových služeb www.kreslenyvtip.cz a www.kresleneobrazky.cz
 3. Touto smlouvou poskytuje poskytovatel jako vlastník Licence nabyvateli oprávnění k výkonu práva výše uvedené autorsk dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu ust. § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, které jsou v souladu s účelem užití díla vymezeným výše.
 4. Nabyvatel se zavazuje za poskytnutou licenci poskytovateli zaplatit níže sjednanou jednorázovou odměnu v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.

II. Odměna

 1. Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje bezúplatně.

III. Způsob poskytnutí díla

 1. Poskytovatel se registrací na www.kresleneobrazky.cz zavazuje poskytnout dílo v kvalitní digitální podobě ve formátu jpg, png nebo tif.

IV. Konkrétní povinnosti stran

 1. Poskytovatel touto smlouvou uděluje nabyvateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě. Poskytovatel je nadále oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout tutéž licenci třetí osobě.
 2. Nabyvatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.
 3. Nabyvatel je oprávněn licenci postoupit třetí osobě za úplatu dle aktuálního domluveného ceníku.
 4. Nabyvatel není povinen licenci využít ani poskytnout poskytovateli na své náklady pořízenou rozmnoženinu díla z rozmnoženin nabyvatelem pořízených na základě této licence.

V. Trvání a zánik smlouvy

 1. Licence k předmětu této smlouvy se poskytuje na dobu neurčitou.
 2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu předčasně ukončit pouze na základě písemné dohody.
 3. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že mu nebude přes splnění všech smluvních povinností z jeho strany vyplacena odměna dle aktuálního domluveného ceníku, a to ani v dodatečném termínu jím písemně určeném, který nesmí být kratší než 14 dnů.

VI. Závěrečné ustanovení

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace poskytovatele na portál KresleneObrazky.cz nebo souhlasem s licenčním ujednáním na KreslenyVtip.cz.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávní, smlouvu si před podpisem přečetly, a s jejím obsahem souhlasí.